Daugavpils Universitāte
Ekoloģijas Institūts

Pētījumu tēmas studējošiem
www.ecology.lv

Cienījamie studenti, maģistranti un doktoranti, zinātnieki un pētnieki!

Ekoloģijas institūts pēta dažādas tēmas, saistītas ar augu un dzīvnieku ekoloģiju, ģenētiku, molekulāro bioloģiju, izplatību, biodaudzeidību, biodaudzveidības saglabāšanu, dabas atjaunošanu un menedžmentu Latvijā un Baltijā, sugu izplatību un citus.

Studējošie Daugavpils Universitātē tiek aicināti piedalīties šajos pētījumos, arī veikt savus pētījumus, izmantojot Ekoloģijas institūta zinātnisko aprīkojumu, publicēt rezultātus zinātniskajos žurnālos, rakstīt savus kursa, diploma un maģistra darbus Ekoloģijas institūta darbinieku vadībā.

Pētījumu rezultātu prezentācija konferencēs

Mēs aicinām Jūs piedalīties ar Jūsu zinātnisko pētījumu, kursa, diploma, bakalaura, maģistra pētījumu rezultātiem zinātniskajos simpozijos un zinātniskajas Internēta konferencēs, kurus organizē Ekoloģijas Institūts.

Jūs varēsiet prezentēt Jūsu rezultātus referātos un posteros Latvijas, Eiropas un pasaules zinātniekiem, apspriedes un brīvas saskarsmes laikā nodibināt zinātniskus kontaktus ar kolēģiem.

Konferenču materiāli tiks publicēti abstraktu un pilnu materiālu veidā.

Lai piedalīties šajos zinātniskajos pasākumos, lūdzu, sekojiet informācijai par konferenču un simpoziju organizāciju.

Pētījumu rezultātu publicēšana

Ekoloģijas Institūts aicina Jūs sūtīt Jūsu zinātniskus rakstus, kas atspoguļo Jūsu zinātnisko pētījumu, kursa, diploma, maģistra, doktora darbu rezultātus, publicēšanai recenzējamos Ekoloģijas institūta izdevumos: Journal of Ecology DU un Ecological bulletin DU.

Jūsu pētījumu rezultāti tiks prezentēti Latvijas, Eiropas un pasaules zinātniekiem brīvā pieejā Ekoloģijas institūta elektroniskā bibliotēkā.


Lai nosūtīt Jūsu rakstu publicēšanai, lūdzu, sekojiet informācijai autoriem.
Daugavpils Universitāte
Sistemātiskās  bioloģijas institūts
Copyright 2012. Ecological Institute. All Rights Reserved
Site Powered by DU Institute of Ecology @
Design and Developed by Aleksandrs Petjukevičs @
Content management by Mihails Pupiņš
@
Privacy Policy  |  Terms of use
Bookmark this page!
Back
Next
۝ ۝ ۝  Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014  ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014   ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014   ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014   ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014  ۝۝۝  Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014  ۝ ۝ ۝