Daugavpils Universitāte
Ekoloģijas Institūts

Copyright 2012. Ecological Institute. All Rights Reserved
Site Powered by DU Institute of Ecology @
Design and Developed by Aleksandrs Petjukevičs @
Content management by Mihails Pupiņš
@
Privacy Policy  |  Terms of use
Back
Next
Daugavpils Universitāte
Sistemātiskās  bioloģijas institūts
www.ecology.lv

Ekoloģijas institūta pētījumu jomas:
▫ Ekoloģija un hidrobioloģija ▫ Molekulārā bioloģija ▫ Ģenētika ▫ Materiālu un minerālu identifikācija▫
Bookmark this page!
۝ ۝ ۝  Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014  ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014   ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014   ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014   ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014  ۝۝۝  Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014  ۝ ۝ ۝ 
 
 
 
Fundamentālie un lietišķie pētījumi bioloģijā, īpaši ūdens un meža bioloģisko resursu izpētē;
Fundamentālie un lietišķie pētījumi vides zinātnē, īpaši dabas aizsardzības un teritoriju attīstības plānošanā;
Diagnosticējošie pētījumi mineraloģijā un hemoloģijā, dabisko izrakteņu un minerālu identifikācija un analīze;
Mono un poli saturošu komponentu identifikācija maisījumos, paraugos, kā arī paraugos, kas iepakoti polietilēnā vai citā caurspīdīgā materiālā, izmantojot bezkontaktu analīzi nebojājot objektu;
Farmācija (ķīmisko preparātu sastāvu analīze);
Pētījumi oglekļa un dimantu jomā;
Molekulāri-ģenētiskie pētījumi dažādiem ūdensdzīvniekiem un augiem (proteīnu analīze, kodola DNS izdalīšana, DNS kvalitātes un kvantitātes noteikšana, ģenētiskais monitorings, izmantojot RAPD-PCR polimorfisma analīzi);
Bioloģiskie pētījumi: kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi karotinoidu, hlorofila a un b noteikšanas, dažādu faktoru un vielu ietekmes analīze uz bioloģiskajiem objektiem un sistēmām;
Oksidatīvo procesu pētījumi augiem (lipīdu peroksidācijas produktu noteikšana, antioksidantu fermentu analīze u.c.);
Hidrobioloģiskie pētījumi ūdens kvalitātes novērtēšanā, dabas aizsardzībā u.c.;
Hidroakustisko metožu pielietojums (zivju krājumu pētījumos, upju straumes ātruma un caurplūduma pētījumos, ūdenstilpju morfometriskajos pētījumos;
Instrumentālo pētījumu metožu pielietojums ūdens fizikāli-ķīmisko parametru mērījumi in situ.
Ekoloģijas Institūts ir Daugavpils Universitātes zinātniskā institūcija, kas darbojas no 1997. gada un iekļauj sevī zinātniskās laboratorijas ar modernu pētniecisku aparatūru un aprīkojumu.
Ekoloģijas Institūta darbinieki pēta aktuālās ekoloģijas problēmas Latvijā un pasaulē. Atbalsot dabas saglabāšanas aktualitāti, Ekoloģijas institūts piedalās dabas aizsardzības projektu realizācijā Latvijā un ES.

Mācību jomā Ekoloģijas institūts piedalās Daugavpils Universitātes akreditēto programmu realizācijā. Studenti, maģistranti un doktoranti novada savus pētījumus laboratorijās un publicē rezultātus Ekoloģijas Institūta zinātniskajos izdevumos: Journal of Ecology DU un Ecological bulletin DU; ka arī starptautiski prezentē tos Ekoloģiskajā simpozijā un Interneta konferencē.

Ekoloģijas Institūts sadarbojas ar skolotājiem un skolēniem skolu projektu realizācijā, zinātnes popularizēšanā un proforientācijā.